Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Dokumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të tua:

 

Konventa mbi të drejtat e fëmijës

Ministarstvo pravde 

UNICEF Crna Gora/Risto Božović

 

 

 

Komentet e përgjithshme të Komitetit për të drejtat e fëmijës së OKB-s

Konventat e Këshillit të Evropës

  • Udhëzimet e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për mekanizmat gjyqësore miqësore në funksion të fëmijës 

Instrumentet e Bashkimit evropian

  • Karta e Bashkimit evropian mbi të drejtat themelore

Lj.J.

UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Legjislacioni i Malit të Zi

Kodi familjar

Ndihma juridike falas

·         Ligji mbi ndihmën juridike falas i Malit të Zi  

·         Të dhënat mbi ndihmën juridike falas

Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

·         Ligji mbi mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve i Malit të Zi  

·         Ligji mbi mbrojtjen nga dhuna në familje (2010)              

·         Strategjia mbi mbrojtjen nga dhuna në familje (2016-2020)  

·         Strategjia mbi parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna (2017-2021)