Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Marijana Laković-Drašković - Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe

Marijana Laković-Drašković je generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore od 30. jula 2015. godine.

Šefica je pregovaračkog tima za poglavlje 23 i članica je Komiteta za evropske integracije, Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Savjeta za sprovođenje Strategije za reformu pravosuđa.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
Položila je pravosudni i advokatski ispit.

Od 1997.godine do 2000. godine radila je kao pripravnica kod državnog tužioca RCG. 
Od 2000.godine do 2004. godine radila je kao savjetnica osnovnog tužioca u Podgorici. 
U maju 2004.godine Skupština Crne Gore je izabrala za članicu Tužilačkog savjeta iz reda istaknutih pravnika u Crnoj Gori na mandat od 4 godine. 
Od 2004.do 2007. godine radila je na poslovima savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. 
Za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda izabrana je 2007.godine, na kojim poslovima je radila do isteka mandata decembra 2013. godine. 
Od 1. januara do 30. jula 2015. godine radila je kao advokatica. 

U više prilika, bila je na kraćim i dužim boravcima radi usavršavanja u struci, kao što je studijska posjeta pravosudnim institucijama u Vašingtonu na poziv Vlade SAD maja 2001. Godine. 
Od juna do septembra 2006. godine, u okviru internship programa, radila je u instituciji AIRE Centra u Londonu, a u preko 20 evropskih gradova, učestvovala je na raznim skupovima na temu ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.
Predavačica je u Upravi za kadrove Crne Gore od 2012. godine.

Bila je članica radnih grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava za izradu Nacrta Zakona o zabrani diskriminacije (2013), Nacrta Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore (2010-2011), Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore (2013) kao i više radnih grupa za izradu državnih izvještaja o primjeni ratifikovanih konvencija Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i dr. 

Redovna je predavačica u Školi ljudskih prava za osobe sa invaliditetom, u organizaciji Centra za antidiskriminaciju EKVISTA,od 2009-e, Podgorica, Crna Gora. Redovna je predavačica u Školi ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), od 2005-e, Podgorica, Crna Gora. Predavala je na programima izgradnje kapaciteta različitih ciljnih grupa u oblasti ljudskih prava u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Savjeta Evrope (SE), UNDP-ija, Ministarstva za ljudska i manjinska prava AIRE centra iz Londona, CEDEM-a, CEMI-ja, Juventas-a, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Podgorica, Centra za građansko obrazovanje (CGO-a), Udruženja mladih sa hendikepom, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, Građanske alijanse, LGBT Foruma Progres, itd.

Autorka i koautorka je više publikacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i zaštite od diskriminacije i to: "Kratki vodič kroz zakonodavni i institucionalni okvir ljudskih prava u Crnoj Gori“, Centar za građansko obrazovanje, Građanska inicijativa, uz podršku Evropske Unije, „Koja su vaša ljudska prava i kako da ih zaštitite“, Centar za građansko obrazovanje, Građanska inivijativa, uz podršku Evropske Unije; “Saradnja policije i tužilaštva-priče tužilaca, policijskih inspektora i sudija”, izdavač Institut alternativa, uz podršku američkog naroda kroz Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom sprovođenje zakona (INL) State Deapartmenta, preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, 2014; „Kako protiv diskriminacije-Vodič za inspektore“, „Kako protiv diskriminacije, Praktikum za građane“, izdavač Centar za antidiskriminaciju „Ekvista“ uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, zatim ”Policija, tolerancija i prihvatanje identiteta”, LGBT Forum Progres, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, 2013, “Zabrana diskriminacije u Crnoj Gori, propisi i praksa”, AIRE Centar iz Londona, CEDEM, uz podršku Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, 2013; “Vodič kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo”, AIRE Centar iz Londona, CEDEM , uz podršku ambasade Velike Britanije; ”Analiza zakonodavstva Crne Gore iz oblasti zabrane diskriminacije, sa posebnim osvrtom na postupak inspekcijskog nadzora”,Centar za antidiskriminaciju “Ekvista”, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu,; “Zastupanje slučajeva diskriminacije u Crnoj Gori: od načela do prakse”, Iiga Europe, LGBT Forum Progres, 2013, “Vodič kroz Zakon o zabrani diskriminacije sa primjerima iz prakse”, CEDEM uz podršku Balkan Trust for Democracy, 2012; “Rodni identitet i seksualna orjentacija u teoriji i praksi”, Juventas uz podršku Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori, 2012; “Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja”, Juventas uz podršku Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, 2012 i dr.
Autorka je i brojnih članaka, brošura i lifleta iz oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.