Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

26.09.2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike i obrascu uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike, Programa stručnog osposobljavanja pripravnika u sudovima i državnom tuzilastvu...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Pravilnika o visini troškova, načinu i programu polaganja ispita za tumače

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o visini troškova, načinu i programu polaganja ispita za tumače i da daju svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o sudskim vještacima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja, Pravilnika o sadržaju i obrascu legitimacije sudskih vještaka i Pravilnika o sadržaju, obrascu i načinu vođenja registara sudskih vještaka i da daju svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

16.09.2016.

Javni poziv za konsultacije za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu notara

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije...

14.09.2016.

Javni poziv za konsultacije za izradu Pravilnika o načinu vođenja disciplinskog postupka i utvrđivanja disciplinske odgovornosti notara

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije...

07.09.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi

Izvještaj o javnoj raspravi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi...

20.07.2016.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o advokaturi

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o advokaturi i upućuje JAVNI POZIV...

10.05.2016.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije o oblastima od posebnog rizika

Imajući u vidu sve zahtjevnije obaveze iz pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom, kao i potrebu da se ne zaostaje sa reformama u oblasti sprječavanja korupcije, a uzimajući u obzir činjenicu da je važenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (2010-2014), kao i njenih pratećih akcionih planova (2010-2012 i 2013-2014), isteklo krajem 2014. godine, bilo je potrebno donijeti dokument kojim bi se nastavilo praćenje aktivnosti u oblastima od posebnog rizika koje su bile obuhvaćene navedenom Strategijom i pratećim akcionim planovima. Revidiranjem i adaptacijom Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava (u daljem tekstu: AP23), u okviru oblasti koja se odnosi na sprječavanje korupcije, mjera 2.1.7 predviđeno je donošenje Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika za sva ona značajna pitanja koja nisu obuhvaćena AP23...

26.04.2016.

Obavještenje

Ministarstvo pravde je 8. marta 2016. godine dalo na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika objavljivanjem javnog poziva za učešće u javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva pravde i na portalu euprave...