Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

>

JAVNI KONKURS „Pravdom ka jednakosti“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Datum objave: 30.05.2018 10:12 | Autor: Lj.J

Ispis Štampaj stranicu


Crna Gora

MINISTARSTVO PRAVDE

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde objavljuje:

 

 

JAVNI KONKURS

„Pravdom ka jednakosti“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti

unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

 

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih: Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018, Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2016-2018 i Akcionim planom za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava  u 7 prioritetnih oblasti:

1. Unapređenje komunikacije pravosudnih institucija sa građanima/kama Crne Gore;

2. Podizanje svijesti građana/ki o alternativnim načinima rješavanja sporova;

3. Kampanja o značaju transparentnosti rada u pravosuđu i poštovanju odredbi etičkog kodeksa od strane nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija;

4. Jačanje sistema besplatne pravne pomoći kroz saradnju službi besplatne pravne pomoći pri sudovima i saradnja sa NVO koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći kao i promocija pomenutog instituta;

5. Upoznavanje građana/ki sa nadležnostima rada pravosudne inspekcije u smislu nadzora nad radom sudova, notara/ki i javnih izvršitelja/ki;

6. Upoznavanje građana/ki sa novim institutima usvojenih zakona u nadležnosti Ministarstva pravde;

7. Analiza efikasnosti funkcionisanja novih instituta propisanih poslednjim izmjenama Zakonika o krivičnom postupku.

Strateški cilj(evi) čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2018. godini su:

1)       Povećanje stepena informisanosti, razumijevanja i znanja građana i građanki o njihovim temeljnim pravima i slobodama sa posebnim akcentom na zaštitu prava ranjivih grupa;

2)       Jačanje dostupnosti usluga Ministarstva pravde, pravosudnih organa i drugih institucija u funkciji pravosuđa (advokata/kinja, notara/ki, javnih izvršitelja/ki);

3)       Približavanje građanima/kama novih pravnih instituta propisanih Zakonom o krivičnom postupku i drugih zakona iz nadležnosti Ministarstva pravde;

4)       Unapređene PR vještina službenika za odnose sa javnošču u pravosudnim institucijama radi poboljšanja stepena informisanosti građana/ki o pravima koje mogu da ostvare u datim institucijama;

5)       Povećanje stepena informisanosti javnog mnenja o benefitima alternativnih načina rješavanja sporova.

Problemi, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su pobrojani u 7 prioritetnih oblasti, sa ciljem efikasnije primjene usvojenog zakonskog okvira i aktivnijeg doprinosa daljem unapređenju kvaliteta poštovanja temeljnih prava u Crnoj Gori, kroz unapređenje partnerskog odnosa sa nevladinim organizacijama.

** Napomena: Sektorsku analizu Ministarstva pravde sa detaljnije prikazanim prioritetnim oblastima u vezi sa unapređenjem i jačanjem vladavine prava u Crnoj Gori možete preuzeti na sledećem linku.

Sektorska analiza.docx

Ciljne grupe su:

Nevladine organizacije koje će sprovodti aktivnosti, a koje se u svojim programima bave unapređenjem i jačanjem vladavine prava;

Svi građani i građanke koji na direktan ili indirektan način koriste usluge Ministarstva pravde, pravosudnih institucija, notara/ki, javnih izvršitelja/ki i sl.;

Prioritetne kategorije lica koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć (shodno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći) kao i potencijalni korisnici/e alternativnih načina rješavanja sporova;

Službenici/e PR službi pri pravosudnim institucijama.

Prepoznate potrebe pobrojanih ciljnih grupa su unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori kao i jačanje i promovisanje pomenutih pravnih instituta.

 

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su, shodno pobrojanim 7 prioritetnih oblasti:

 • organizacija obuka, treninga, okruglih stolova, javnih diskusija;
 • izrada i distribucija publikacija i promotivnog materijala;
 • izrada analiza, strudija i istraživanja koje će doprijenijeti realizaciji utvrđenih ciljeva;
 • info kampanje i razvijanje i unapređenje internet platformi;
 • kao i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

**Napomena: poželjno je najmanje dvije gore pomenute prioritetne oblasti povezati prilikom sastavljanja projektnih predloga.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je:  270.000,00 eura.

 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 10.000 eura, a najviši 20.000 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše jedan projekat/program. Takođe, nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja (pomenutih 7 prioritetnih oblasti);

c) u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, www.mju.gov.me.biblioteka/obrasci (Obrazac bodovne liste i Pomoćni obrazac tabele za izračunavanje konačnog broja bodova) a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

 

Rok za podnošenje prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29. junom 2018. godine.

 

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji možete preuzeti na sledećem linku.

 

PRIJAVA i propratni obrasci za konkurs.docx

 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • izjava o istinitosti podataka u prijavi;
 • kopiju rješenja o upisu u registar NVO 
 • kopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • dokaz o realizovanim projektima u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog projekta (npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i slično);
 • izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;
 • izjavu o partnerstvu (ukoliko se radi o partnerstvu)
 • budžet programa/projekta

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde

Ul. Vuka Karadžića br. 3

81 000 Podgorica

 

          sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01 – 112 – 5960 /18/2  pod   nazivom

„Pravdom ka jednakosti“

 

Razmatraće se samo oni projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: vladavina.prava@mpa.gov.me najkasnije do  24. juna do  2018. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava će biti odbačena.

 

 Broj: 01 – 112 – 5960 /18/2                                                                   predsjednica Komisije

Podgorica, 29. maj 2018. godine                                             Mirjana Vlahović Andrijašević