Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

>

JAVNI KONKURS „Partnerstvom ka reintegraciji“ za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Datum objave: 30.05.2018 14:05 | Autor: Lj.J

Ispis Štampaj stranicu


 

 

Crna Gora

MINISTARSTVO PRAVDE

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje:

 

 

JAVNI KONKURS

„Partnerstvom ka reintegraciji“

za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Sl. List CG“, br. 36/2015), Zakonom o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu („Sl. List CG“, br. 32/2014), kao i Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021., Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina i Akcionim planom za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija u 2018. godini su:

1)       Unaprjeđenje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica;

2)       Unapređenja kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kako u pogledu infrastrukture, tako i posebno značajno unapređenje u pogledu zdravstvene zaštite i tretmana u cilju resocijalizacije i reintegracije zatvorenika;

3)       Unaprjeđenje uslova za izvršenje i nadzor nad alternativnim sankcijama i mjerama;

4)       Unaprjeđenje odnosa sa javnošću u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

 

Prioritetni izazovi u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, odnose se na potrebu povećanja uslova za rehabilitaciju i reintegraciju lica lišenih slobode, unaprjeđenje sistema zdravstvene zaštite pritvorenih i zatvorenih lica, kao i potrebu dalje valorizacije mehanizama u obasti alternativnih sankcija. Adresiranjem ovih pitanja doprinijeće se efikasnijoj primjeni savremenih zakonskih rješenja i aktivnijem doprinosu daljem unapređenju kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz unapređenje partnerskog odnosa sa nevladinim organizacijama.

Ciljnu grupu predstavljaju pritvorena lica i zatvorenici/e, imajući u vidu potrebu individualizacije izvršenja krivičnih sankcija i ostvarenje najbolje srazmjere između primjene pritvorskih i zatvorskih mjera i mjera resocijalizacije u skladu sa relavantnim standardima. Partnerski odnos sa relevantnim institucijama daće značajan doprinos i daljem promovisanju vladavine prava i jačanju institucija. Rad i vidljivi rezultati projekata doprinijeće i većoj svijesti javnosti o značaju zaštite i promovisanja prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

  • organizacija obuka, treninga, radionica, okruglih stolova, savjetovališta, javnih diskusija, info dana, izložbi, izradu i distribuciju publikacija i promotivnog materija,a, kreiranje kampanje, putem medijskih sadržaja i sl. 
  • sprovođenje programa rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca na izdržavanju zatvorske kazne i postpenalni prihvat kao i razvijanje lepeze radno-okupacionin terapija;
  • razvijanje socijalnog preduzetništva u zatvorima (ali i van zatvora, za lica koja završavaju sa izdržavanjem kazne zatvora), u cilju preveniranja i smanjenja stope recidiva zbog istih i/ili sličnih djela.
  • izrada analiza, studija i istraživanja o reintegraciji i rehabilitaciji, zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i zatvorenih lica i alternativnim sankcijama

 

U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 119.562,69 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000 eura, a najviši 20.000 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa. Ista nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

c) u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških  

ciljeva u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstva javne uprave,  a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), dostupnom na internet stranici Ministarstva pravde. Prijavu sa propratnim obrascima možete preuzeti ovdje: PRIJAVA i propratni obrasci za konkurs

 

Uz prijavu na konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

  • kopiju rješenja o upisu u registar NVO; 
  • kopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
  • kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  • dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa datumom 29. jun 2018. godine.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde

Ul. Vuka Karadžića br. 3

81 000 Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01 – 790 – 6588/18-1  pod   nazivom „Partnerstvom ka reintegraciji“

 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: konkurs.nvo@mpa.gov.me najkasnije do  24. juna  2018. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini će u roku od 15 dana od dana završetka konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava će biti odbačena.

 

Broj: 01 – 790 – 6588 /18-1                                                                    predsjednica Komisije

Podgorica, 29. maj 2018. godine                                                                    Lidija Mašanović