Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Нотарски испит

26.06.2009.

Закон о нотарима

Закон о нотарима
Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 68/2005 и "Службеном листу ЦГ", бр. 49/2008.
Глава И
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1
Овим законом уређују се послови нотара, организација нотарске службе, услови за обављање и разлози за престанак нотарске дјелатности, надзор над радом нотара, дисциплинска одговорност нотара и друга питања од значаја за обављање нотарске дјелатности.
Доwнлоад

26.06.2009.

П Р А В И Л Н И К о раду Нотара

На основу члана 10а Закона о нотарима ("Службени лист РЦГ", број 68/05 и "Службени лист ЦГ", број 49/08), Министарство правде доноси
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ НОТАРА
И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим правилником ближе се уређују питања одређена Законом о нотарима (у даљем тексту: Закон), као и питања од значаја за организацију и начин унутрашњег пословања канцеларије нотара и рад нотара.
Доwнлоад

12.06.2009.

П О З И В за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита


На основу члана 132 Закона о нотарима (Службени лист РЦГ, број 68/2005 и Службени лист ЦГ, број 49/2008), Министарство правде, објављује

П О З И В
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА
Министарство правде Црне Горе организоваће полагање нотарског испита у другој половини септембра мјесеца 2009. године.

На основу члана 129 Закона о нотарима, нотарски испит може да полаже лице које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом, које има најмање пет година радног искуства као дипломирани правник, од чега најмање три године радног искуства након положеног правосудног испита.
Доwнлоад