Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

>

Јавни конкурс "Подршка интеграцији" за финансирање пројеката из области унапређења Ијудских права притворених и осуђених лица у Црној Гори у 2019. години

Јавни конкурс "Подршка  интеграцији" за финансирање пројеката из области унапређења Ијудских права притворених и осуђених  лица у Црној Гори у 2019. години
Датум објаве: 10.06.2019 08:07 | Аутор: Министарство правде

Испис Штампај страницу


 

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 80/18) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2019. години објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС

"Подршка интеграцији"

за финансирање пројеката  из области унапређења  Ијудских  права притворених   и осуђених лица у Црној Гори у 2019. години 

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство у спровођењу пројеката у области заштите и промовисања људских и мањинских права да пријаве пројекте/програме на овај конкурс којим могу допринијети реализацији приоритета утврђених Законом о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности („Сл. Лист ЦГ“, бр. 36/15 и 18/19), Законом о извршењу условне осуде и казне рада у јавном интересу („Сл. Лист ЦГ“, бр. 32/2014 и 17/19), као и Стратегијом за извршење кривичних санкција 2017-2021., Акционим планом за спровођење Стратегије извршења кривичних санкција за период 2017-2021. година и Акционим планом за поглавље 23 (Правосуђе и темељна права), ИИИ Темељна права, 3.3 – Затворски систем.

Стратешки циљеви чијем ће остварењу допринијети пројекти и програми невладиних организација у 2019. години су:

1)       Јачање превенције и заштите од злостављања и поштовања људских права;

2)       Изградња институционалних капацитета Управе за извршење кривичних санкција и потреба за предузимање мјера третмана и ресоцијализације за притворена и осуђена лица;

3)       Јачање институционалних капацитета Дирекције за условну слободу у циљу надзора осуђених лица којима су изречене алтернативне санкције и мјере;

4) Јачање кампање за подизање свијести код стручног и јавног мњења о извршењу кривичних санкција.

Приоритетни изазови у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори, односе се на унапређење људских права притворених и осуђених лица, на доприносу дјелотворности система рехабилитације и ренитеграције притворених и осуђених лица, побољшање система здравствене заштите у систему извршења кривичних санкција, као и потребу даљег промовисања система алтернативних санкција у заједници. Адресирањем ових питања допринијеће се ефикаснијој примјени савремених законских рјешења и активнијем доприносу даљем унапређењу квалитета поштовања људских права притворених и осуђених лица, кроз унапређење партнерског односа са невладиним организацијама.

Циљну групу представљају лица лишена ослободе, имајући у виду да је сврха предложених програма унапређење људских права у овој области, запослени у Управи за извршење кривичних санкција, са фокусом на особље у организационим јединицама које се баве третманом и здравственом заштитом, као и представници Министарства правде, правосуђа и друге институције укључене у реализацију алтернативних санкција. Партнерски однос са релевантним институцијама даће значајан допринос и даљем промовисању владавине права и јачању институција. Рад и видљиви резултати пројеката допринијеће и већој свијести јавности о значају заштите и промовисања права лица лишених слободе у Црној Гори.

Активности невладине организације које ће допринијети остварењу стратешких циљева и задовољењу потреба циљних група („прихватљиве активности за финансирање“) су:

  • организација обука, тренинга, радионица, округлих столова, савјетовалишта, јавних дискусија, инфо дана, изложби, израду и дистрибуцију публикација и промотивног материјала, креирање кампање путем медијских садржаја и сл. 
  • спровођење програма рехабилитације и ресоцијализације зависника/ца на издржавању затворске казне и постпеналног прихвата, као и даље развијање радно-окупационих терапија.
  • развијање социјалног предузетништва у затворима (али и ван затвора, за лица која завршавају са издржавањем казне затвора) у циљу превенирања и смањења стопе рецидива због истих и/или сличних дјела.
  • израда анализа, студија и истраживања о реинтеграцији и рехабилитацији, здравственој заштити притворених и затворених лица и алтернативним санкцијама

У обзир за финансирање узеће се и друге активности које доприносе остварењу циљева и приоритета конкурса.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је 72.950,07 еура.

Најнижији износ средстава који се може додијелити поједином пројекту/програму је 7.295 еура, а највиши 14.590,014.  еура.

На овај конкурс невладина организација може пријавити више пројеката/програма. Иста невладина организација може бити и партнер на само једном пројекту/програму у оквиру овог јавног конкурса.

Пријаву пројекта/програма на овај конкурс може поднијети невладина организација која је:

а) уписана у Регистар невладиних организација;

б) кроз циљеве и дјелатности у Статуту, дефинисала област од јавног интереса из овог конкурса као област свог дјеловања;

ц) у области од јавног интереса из овог конкурса реализовала пројекат/е и/или програм/е у години која претходи објављивању овог конкурса;

д) предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха)

 

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:

1) допринос пријављеног пројекта, односно програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких  циљева у области заштите и промовисања људских и мањинских права;

2) квалитет пријављеног пројекта, односно програма;

3) капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат, односно програм;

4) транспарентност рада невладине организације.

Бодовање пројеката, односно програма према наведеним критеријумима, вршиће се према мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (“Службени лист ЦГ“, бр.13/18), на обрасцу који утврђује и објављује на својој интернет страници Министарства јавне управе,  а сваки пројекат ће бодовати по два независна процјењивача, који морају  образложити  додијељене бодове по сваком мјерилу.

Пријава пројекта/програма доставља се искључиво на обрасцу прописаном  Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), доступном на интернет страници Министарства правде. Пријаву са пропратним обрасцима можете преузети овдје: пријава и пропратни обрасци за Конкурс.

Уз пријаву на конкурс, невладине организације су дужне доставити:

  • копију рјешења о упису у регистар НВО; 
  • копију дијела статута у коме су дефинисани циљеви и дјелатност, односно област дјеловања НВО;
  • копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха);
  • доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у години која претходи објављивању овог конкурса (нпр. уговор / рјешење о реализацији пројекта / донације, извјештај о реализацији пројекта, пресс цлипинг и сл.).

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са датумом 10.07.2019. године.

Попуњену, потписану и овјерену пријаву неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Пријава и приложена документација се не враћају.


Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба

послати искључиво поштом на сљедећу адресу:

Министарство правде

Ул. Вука Караџића бр. 3

81 000 Подгорица 

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - пријава на Јавни конкурс број: 05 – 112 – 6646/19  под   називом „Подрска  интеграцији“

 

У разматрање ће бити узети  само пројекти/програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који задовољавају услове прописане овим конкурсом.

Питања у вези овог конкурса могу се поставити електронским путем на адресу: конкурс.нво2019@мпа.гов.ме најкасније до  08. јула  2019. године.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2019. години ће у року од 15 дана од дана завршетка конкурса, на интернет страници Министарства правде и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава ће бити одбачена.

Број: 05 – 112 – 6646 /19     предсједница Комисије

Подгорица, 10. јун 2019. године Драгица Рајковић